संविधानसभा, २०७२ साल असाेज ३ गतेबाट नेपालकाे संविधानकाे व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका-संसदमा रूपान्तरण भएकाे छ ।


  व्यवस्थापिका संसद सचिवालयकाे परिचय

  . व्यवस्थापिकासंसद सचिवालय

   

  (क)       व्यवस्थापिका–संसदको काम कारवाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न, व्यवस्थापिका–संसद सेवाको गठन, सञ्चालरेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्न तथा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने कार्यको लागि व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयको स्थापना गरिएको छ ।

  (ख)      संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसदको कामको लागि एउटै सचिवालय र एउटै कर्मचारीबाट गर्दै आएको छ ।

   (ग)      संविधानसभाले संविधान निर्माणको काम गर्ने र संविधानसभा अवधिभर संविधानसभाले व्यवस्थापिका(संसदको समेत काम गर्नु पर्ने दोहोरो जिम्मेवारी रहेको छ ।

   

  . सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति

   

  व्यवस्थापिका–संसद र सचिवालयको काम सुचारु रुपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यको लागि देहाय बमोजिमको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहेको छ ।

  (क) सभामुख     सभापति

  (ख) उपसभामुख            सदस्य

  (ग) महासचिव   सदस्य

  (घ) सचिव         सदस्य

  (ङ) सचिवालय सचिव     सदस्य सचिव

  सचिवालयको संगठन तालिकामा यो नै सबैभन्दा माथिल्लो संरचना हो । यसले सचिवालयका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण नीतिगत निर्णय गर्ने निकाय हो ।

   

  . सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका कार्यहरु

   

  (क) सचिवालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

  (ख) संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद तथा सचिवालयको बार्षिक बजेट निर्धारण गर्ने,

  (ग) व्यवस्थापिका–संसद सेवामा रहने कर्मचारीहरुको दरबन्दी निर्धारण र राजपत्रांकित कर्मचारीको  नियुक्ति गर्ने,

  (घ) सचिवालयका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास एवं सुविधा निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने,

  (ङ) संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसदको भौतिक निर्माण र सुधार सम्बन्धी योजना तय गर्ने,

  (च) संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसदका समितिहरुबीच समन्वय र सामञ्जस्यता कायम गर्ने, गराउने,

  (छ) सदस्यको दक्षता तथा क्षमताको अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य गर्ने,

   

  . महासचिवको कार्य

   

  व्यवस्थापिका–संसदमा एकजना महासचिव रहने, जसको नियुक्ति सभामुखको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गर्ने व्यवस्था छ । हाल सचिवालयको महासचिव पदमा श्री मनोहरप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्छ ।

  (क) सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य गर्ने,

  (ख) व्यवस्थापिका–संसद सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति, अवकास र सजाय सम्बन्धी कार्य गर्ने,

  (ग)सचिवालय सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्र्धीे कार्य गर्ने,

  (घ बजेट, कार्यक्रम र योजना तयार गर्ने,

  (ङ) विनियोजित वजेट रकम खर्च लगायत आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

  (च) सचिवालयको भौतिक निर्माण, सुधार सम्बन्धीे कार्य गर्ने,

  (छ) मित्रराष्ट्र, विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थासँग सम्बन्ध कायम गरी सहयोगको आदान प्रदान गर्ने,

  (ज) सचिवालय र अन्य निकाय बीच समन्वय कायम गर्ने,

  (झ) व्यवस्थापिका–संसद र सचिवालयको चल–अचल सम्पत्तिको रेखदेख, स्याहार सम्भार गर्ने,

  (ञ) संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद र यसका समितिको कामको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने ।

   

  . सचिवको कार्य

   

  व्यवस्थापिका–संसदमा एकजना सचिव रहने, जसको नियुक्ति सभामुखको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गर्ने व्यवस्था छ । हाल उक्त पद पूर्ति नभएको अवस्था छ ।

  (क) व्यवस्थापिका–संसद, समिति र मातहतका महाशाखाका कर्मचारीहरुको प्रमुखको कार्य गर्ने,

  (ख) व्यवस्थापिका–संसद, समितिको लागि वार्षिक वजेट तयार गर्ने,

  (ग) व्यवस्थापिका–संसद र समितिसँग सम्बन्धित कार्यहरुको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने,

  (घ) सभामुख, उपसभामुख र महासचिवको निर्देशानसार अन्य कार्य गर्ने ।

   

  . सचिवालय सचिवको कार्य

   

  व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन,२०६४ अनुसार सचिवालयमा संसद सेवातर्फको विशिष्ठ श्रेणीको पद सचिवालय सचिव हो । सचिवालय सचिव पदमा हाल श्री मुकुन्दप्रसाद शर्मा कार्यरत रहनु भएको छ ।

  (क) महासचिवलाई प्रशासकीय कार्यमा सहयोग गर्ने,

  (ख) सचिवालयको वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र योजना तयार पारी महासचिव समक्ष पेश गर्ने,

  (ग) सचिवालयको चल अचल सम्पत्तिको रेखदेख, स्याहार सम्भार गर्ने,

  (घ) आफू मातहतका महाशाखा अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको कामको सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने,

   

  . सचिवालय अन्तर्गत रहेका महाशाखा, शाखाहरु

   

  व्यवस्थापिका–संसद, सभाका समिति, पदाधिकारीहरुको लागि सचिवालयले गर्नुपर्ने सेवालाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सचिवालयको संगठनात्मक संरचनामा विभिन्न समिति, महाशाखा, शाखा, इकाई, संसदीय दलको कार्यालय र पदाधिकारीहरुको निजी सचिवालयहरुको व्यवस्था गरिएको छ । जसको विवरण तल दिइएको छ ।

   

  () कार्यव्यवस्था महाशाखा

  (क) कार्यव्यवस्था शाखा

  (ख) प्रश्न तथा वितरण शाखा

   

  () प्रशासन महाशाखा

   

  () कानून महाशाखा

  (क) कानून शाखा

  (ख) विधेयक शाखा

   

  () अन्र्तराष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखा

  (क) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा समन्वय शाखा

  (ख) संसद विकास कोष शाखा

   

  () सूचना तथा अनुसन्धान महाशाखा

  (क) सूचना तथा जनसम्पर्क शाखा

  (ख) अनुसन्धान तथा पुस्तकालय शाखा

  (ग) सांसद सुविधा व्यवस्था शाखा

  (घ) स्वास्थ्य इकाई

  (ङ) प्रकाशन तथा मुद्रण शाखा

   

  () जनशक्ति विकास महाशाखा

  (क) जनशक्ति विकास शाखा

   

  () मर्यादापालन तथा सुरक्षा महाशाखा

   (क) मर्यादापालन शाखा

  ­

व्यवस्थापिका संसद सचिवालय

सिंहदरबार , काठमाडौं , नेपाल

Email: pradipnepal (at) can.gov.np

सम्पर्क नम्वरः +९७७ १ ४२००१५९ (सभामुख),+९७७ १ ४२००२२७(उपसभामुख), +९७७ १ ४२०००२१(महासचिव),  +९७७ १ ४२०००७२ (सचिव), 

+९७७ १ ४२००१३४(प्रवक्ता), ४२००२१० (सूचना शाखा), ४२००१०६ (Web)

फ्याक्सः +९७७ १ ४२००१३७ (सभामुख), (उपसभामुख), +९७७ १ ४२२२९२३ (महासचिव), +९७७ १ ४२००१४१ (सचिव), +९७७ १ ४२०००५३ (प्रवक्ता)