संविधानसभा, २०७२ साल असाेज ३ गतेबाट नेपालकाे संविधानकाे व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका-संसदमा रूपान्तरण भएकाे छ ।


  उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति परिचय

   समितिको कार्यक्षेत्र, काम, कर्तव्य र अधिकार 

   
  व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १७७(२) बमोजिम समितिको कार्यक्षेत्र निम्न बमोजिम रहेको छ ।
   
  ·         उद्योग मन्त्रालय
   
  ·         वाणिज्य मन्त्रालय
   
  ·         आपूर्ति मन्त्रालय
   
  ·         उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी बिषयहरु ।
   
   
   
  यस समितिको कार्य क्षेत्र उद्योग मन्त्रालय, बाणिज्य मन्त्रालय तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहेको छ । त्यसै गरी उपभोक्तोको हितको सवाल यस समितिको कार्य क्षेत्र रहेकोले मुलतः बाणिज्य मन्त्रालय तथा आपूर्ति मन्त्रालय साथै उपभोक्ताहरुको हितका सवालमा बस्तु तथा सेवाहरुको उपभोग र सरकारी सेवाप्रवाहवा सेवाउपभोग गर्ने सेवाग्राही (उपभोक्ता)को हिसावले अन्य मन्त्रालयहरु समेत यस समितिको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने हुन्छ ।
   

  व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १८२ बमोजिम विषयगत समितिको काम कर्तव्य अधिकार निम्न बमोजिम रहेको छ ।

   
  ·         समितिको कार्यक्षेत्र भित्रको मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,
   
  ·         अन्तर्गत मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरीका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,
   
  ·         मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सरकारको तर्पmबाट सभामा समय–समयमा दिएका आश्वासनहरूलाई पूरा गर्न नेपाल सरकार द्वारा के–कस्ता कदमहरू उठाइएका     छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
   
  ·         समितिको क्षेत्राधिकार भित्रको विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
   
  ·         समितिको कार्यक्षेत्र भित्रपर्ने सरकारी निकायद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप भए गरेका काम कारबाही वारे छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
   
  ·         समितिको कार्यक्षेत्र भित्रपर्ने सरकारी निकायद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग÷समिति र जाँचबुझ आयोग÷समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,
   
  ·         सभाले सुम्पेको अन्य काम गर्ने,
   
  ·         समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
   
  ·         समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरू र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञहरू सित समेत विचारको आदान–प्रदानगर्ने,
   
  ·         समितिको आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सु–व्यवस्थित ढंगले वहनगर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि र कार्यतालिका वनाई लागु गर्नसक्ने,
   
  ·         समितिले सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदनहरू वार्षिक अनुमान पेश हुनु अगावै र अरू प्रतिवेदनहरू जुनसुकै समयमा प्रस्तुत गर्न सक्ने,
   
  ·         आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी सो को प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न सक्ने,
   
  ·         आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका निकायले सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार वमोजिम वनाइएका नियम, विनियम तथा जारी गरिएका आदेश वा सूचनाको वारेमा जाँचवुझ र अध्ययन गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने,
   
  ·         आफ्नो कामको निमित्त आवश्यक कुनै कागजपत्र झिकाउन वा कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्ने । त्यसरी उपस्थित गराईएको व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई आवश्यक भएमा वयान लिन र वकपत्र गराउन सक्ने,
   
  ·         समिति÷उपसमितिका सदस्यहरुले सभापति मार्फत सभामुखको पूर्व स्वीकृतिलिई कुनै स्थानको भ्रमण गर्न सक्ने ।
   

  समितिको कार्यविधि 

   
        समितिले आफुलाई तोकिएको जिम्मेवारी सम्पादन गर्न देहाय बमोजिमको कार्यविधि अपनाएको थियो ।
   
  ·         आफ्नो कार्यक्षेत्रसंग सम्वन्धित विषयमा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र निकाय एवं सरोकारवालाहरु संग समितिका कक्षमा छलफल र अन्तरक्रिया ।
   
  ·         आवश्यक कागजातको अध्ययन ।
   
  ·         आवश्यकता अनुसार स्थलगत अध्ययन भ्रमण ।
   
  ·         आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गरी अध्ययन अनुसन्धान ।
   
   
   

  उपसमितिहरुको गठनः

   
  समितिको आन्तरिक कामकारबाही सञ्चालनगर्न वा समितिको कार्यक्षेत्रभित्रको विषयको अध्ययन गरी समिति समक्ष प्रतिवेदनदिन समितिका सदस्यहरुमध्येबाट उपसमिति गठन गर्न सक्ने ब्यवस्था बमोजिम उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिले अन्तर्गत देहायका उपसमितिहरु रहेका छन् ।
   
   
   
  .  उद्योग उपसमिति
   
  .  बाणिज्य उपसमिति
   
  .  आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमिति
   
  . महिला उद्यमशिलता विकास उपसमिति
   
  .  प्रतिवेदन एवं निर्णय कार्यान्वयन तथा अनुगमन उपसमिति
   
   
   

  उपसमितिहरुको कार्यविधि देहाय बमोजिम रहेको छ ।

   
  ·      आफू मध्ये बाट संयोजक चयन गर्ने 
   
  ·         सभापतिको निर्देशन अनुसार कार्य सञ्चालन गर्ने । कम्तिमा प्रत्येक हप्ता बैठक बस्ने ।
   
  ·         सम्बन्धित मन्त्रालय÷विभागहरुसंग छलफल गर्ने र आवश्यक राय सुझाव एवं निर्देशन दिने तर महत्वपूर्ण विषयहरु साथै दीर्धकालीन नीतिका विषयमा भने समिति मार्फत निर्णय लिने कार्यप्रकृया अबलम्बन गर्ने ।
   
  ·         एक उप समितिको सदस्यले कुनै अर्काे उप समितिको बैठकमा भाग लिन चाहेमा संयोजकको अनुमतिले बैठकमा भागलिने ।
   
  ·         समितिको बैठकको निर्णयानुसार उप–समितिका सदस्यहरु थपघट र हेरफेर हुन सक्ने
   
  ·         उप–समितिहरुको कार्य क्षेत्र एवं विषय सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएमा सभापतिको निर्णय बमोजिम नै उप समितिहरुले कार्य गर्ने ।
   
  ·         उप समितिले गरेका आफ्ना कामकारबाहीका सम्बन्धमा मासिक रुपमा समिति समक्ष प्रगति विवरण पेश गर्ने ।
   
  ·         कुनै विषयको अध्ययनका क्रममा स्थलगत भ्रमणको आवश्यकता भएमा उपसमितिको निर्णयले सभापति मार्फत सभामुखको स्वीकृति बमोजिम भ्रमण गर्ने ।
   

  ­

  उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको सदस्यहरुको सूची

   व्यवस्थापिका–संसद्

  उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति

   

  पदेन सदस्य

  क्र.सं.

  नाम, थर

  फोन नंं

  .      

  सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल

  ४२११००५ 

  .      

  उद्योग मन्त्री मा० श्रीे नवीन्द्रराज जोशी

  ४२११६८६

  .      

  आपूर्ति मन्त्री मा० श्री दिपक बोहोरा

  ४२११६०२

  .     

  वाणिज्य मन्त्री मा० श्री रोमी गौचन थकाली

  ४२०००५२

   ५.

  उद्योग राज्यमन्त्री मा श्री कन्चन चन्द्र बादे 

  ४२११६८६

  .      

  वाणिज्य राज्यमन्त्री मा० श्री सुवर्ण ज्वारचन

  ४२०००५२ 

   

  सभापति मा. श्री भीष्मराज आङदेम्बे-  ९८४१४६८५४५

   

  सह–सचिव : श्री सुदर्शन खड्का-  ९८४१३६९४६०

   


   

  समिति सचिवालय 

  क्र.संं

  नाम,थर

  फोन नंं

  .      

  उप–सचिव श्री अधिराज राई

  ९८४१३५९२४४ 

  .      

  शाखा अधिकृत श्री प्रदीप गुरागाईँ

  ९८४२०८०५५०

  .      

  कम्प्युटर अपरेटर श्री बिनोद पौडेल

  ९८४१४६२१०५

   

   

  समितिका माननीय सदस्यहरुको व्यक्तिगत विवरण

   

  समितिका माननीय सदस्यहरुको व्यक्तिगत विवरण

  क्र.सं.

  नाम, थर

  लिंग

  जिल्ला

  राजनैतिक पार्टी

  निर्वाचित विधि

  1

  मा० श्री भीष्मराज आङदेम्बे – सभापति

  पुरुष

  पाँचथर

  नेपाली कांग्रेस

  प्रत्यक्ष

  2

  मा० श्री अनन्त प्रसाद पौडेल

  पुरुष

  मकवानपुर

  ने.क.पा. (एमाले)

  प्रत्यक्ष

  3

  मा० श्री अम्बिका बस्नेत

  महिला

  काठमाडौँ

  नेपाली कांग्रेस

  समानुपातिक

  4

  मा० श्री अनारकली मिया

  महिला

  सल्यान

  ने.क.पा. (एमाले)

  समानुपातिक

  5

  मा० श्री अनिलकुमार रुङ्गटा

  पुरुष

   

   

  मनोनित

  6

  मा० श्री आदित्य नारायण कसौधन

  पुरुष

  रामेछाप

  नेपाली कांग्रेस

  प्रत्यक्ष

  7

  मा० श्री कान्ता भट्टराई

  महिला

  काठमाडौँ

  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

  समानुपातिक

  8

  मा० श्री कृष्ण प्रसाद पौडेल

  पुरुष

  नवलपरासी

  ने.क.पा. (एमाले)

  प्रत्यक्ष

  9

  मा० श्री चण्डि प्रसाद राई

  पुरुष

  मोरङ

  ने.क.पा. (एमाले)

  प्रत्यक्ष

  10

  मा० श्री चन्द्र महर्जन

  पुरुष

  ललितपुर

  नेपाली कांग्रेस

  प्रत्यक्ष

  11

  मा० श्री छाँया शर्मा पन्त

  महिला

  काठमाडौँ

  संघीय समाजवादी फोरम

  समानुपातिक

  12

  म० श्री जनक बहादुर बुढा

  पुरुष

  बझाङ

   

  मनोनित

  13

  मा० श्री डिग बहादुर लिम्बु

  पुरुष

  मोरङ

  नेपाली कांग्रेस

  प्रत्यक्ष

  14

  मा० श्री तिर्थ बहादुर लामा

  पुरुष

  काभ्रेपलाञ्चोक

  नेपाली कांग्रेस

  प्रत्यक्ष

  15

  मा० श्री दिपक कार्की

  पुरुष

  झापा

  ने.क.पा. (एमाले)

  प्रत्यक्ष

  16

  मा० श्री दिलमान पाख्रिन

  पुरुष

  धादिङ

  नेपाली कांग्रेस

  समानुपातिक

  17

  मा० श्री नागेन्द्र प्रसाद थारू

  पुरुष

  पर्सा

  ने.क.पा. (एमाले)

  समानुपातिक

  18

  मा० श्री नारायण बहादुर कार्की

  पुरुष

  उदयपुर

  नेपाली कांग्रेस

  प्रत्यक्ष

  19

  मा० श्री पवन कुमार शारडा

  पुरुष

  मोरङ

  म.ज.अ. फो नेपाल (लोकतान्त्रिक)

  समानुपातिक

  20

  मा० श्री प्रमिला देवी दास

  महिला

  धनुषा

  नेपाली कांग्रेस

  समानुपातिक

  21

  मा० श्री फुलझरी देवी

  महिला

  पर्सा

  ने.क.पा माओवादी (केन्द्र)

  समानुपातिक

  22

  मा० श्री भागवत नेपाली

  पुरुष

  दाङ

  ने.क.पा. (एमाले)

  समानुपातिक

  23

  मा० श्री भेष कुमारी राउत (भट्टराई)

  महिला

  उदयपुर

  ने.क.पा माओवादी (केन्द्र)

  समानुपातिक

  24

  मा० श्री मन कुमार गौतम

  पुरुष

  काठमाडौँ

  ने.क.पा. (एमाले)

  समानुपातिक

  25

  मा० श्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना)

  महिला

  मकवानपुर

  नेपाली कांग्रेस

  समानुपातिक

  26

  मा० श्री महेन्द्र कुमारी लिम्बु

  महिला

  झापा

  नेपाली कांग्रेस

  समानुपातिक

  27

  मा० श्री महेन्द्र शेरचन

  पुरुष

  बागलुङ

  ने.क.पा. (एमाले)

  समानुपातिक

  28

  मा० श्री मिना चौधरी

  महिला

  कैलाली

  तराइ मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी

  समानुपातिक

  29

  मा० श्री मिरा पोखरेल (ध्वोजु)

  महिला

   

   

  मनोनित

  30

  मा० श्री रमेश कुमार लामा

  पुरुष

  सिन्धुपाल्चोक

  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

  समानुपातिक

  31

  मा० श्री राजलक्ष्मी गोल्छा

  महिला

  मोरङ

  ने.क.पा. (एमाले)

  समानुपातिक

  32

  मा० श्री राज्य लक्ष्मी श्रेष्‍ठ

  महिला

  काठमाडौँ

  नेपाली कांग्रेस

  समानुपातिक

  33

  मा० श्री राम वीर मानन्धर

  पुरुष

   

   

  मनोनित

  34

  मा० श्री लिला देबी श्रेष्‍ठ

  महिला

  इलाम

  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

  समानुपातिक

  35

  मा० श्री विन्दा देवी आले (राना)

  महिला

  स्याङजा

  नेपाली कांग्रेस

  समानुपातिक

  36

  मा० श्री विश्राम प्रसाद चौधरी

  पुरुष

  कपिलवस्तु

  ने.क.पा. (एमाले)

  समानुपातिक

  37

  मा० श्री वुद्धिराम भण्डारी

  पुरुष

  दाङ

  नेपाली कांग्रेस

  प्रत्यक्ष

  38

  मा० श्री शम्भु लाल श्रेष्ठ

  पुरुष

  सर्लाही

  ने.क.पा माओवादी (केन्द्र)

  प्रत्यक्ष

  39

  मा० श्री शयन्द्र बान्तवा

  महिला

  मोरङ

  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

  समानुपातिक

  40

  मा० श्री श्याम कुमार श्रेष्ठ

  पुरुष

  रामेछाप

  ने.क.पा माओवादी (केन्द्र)

  प्रत्यक्ष

  41

  मा० श्री शीला शर्मा (खड्का)

  महिला

  दाङ

  नेपाली कांग्रेस

  समानुपातिक

  42

  मा० श्री सुभाष चन्द्र शाह ठकुरी

  पुरुष

  मकवानपुर

  ने.क.पा. (एमाले)

  प्रत्यक्ष

  43

  मा० श्री सुरेन्द्र प्रसाद जयसवाल

  पुरुष

  रौतहट

  ने.क.पा माओवादी (केन्द्र)

  समानुपातिक

  44

  मा० श्री सूर्यदेव उराव

  पुरुष

   

   

  मनोनित

  45

  मा० श्री सोमप्रसाद पाण्डे

  पुरुष

  पाल्पा

  ने.क.पा. (एमाले)

  प्रत्यक्ष

   

व्यवस्थापिका संसद सचिवालय

सिंहदरबार , काठमाडौं , नेपाल

Email: pradipnepal (at) can.gov.np

सम्पर्क नम्वरः +९७७ १ ४२००१५९ (सभामुख),+९७७ १ ४२००२२७(उपसभामुख), +९७७ १ ४२०००२१(महासचिव),  +९७७ १ ४२०००७२ (सचिव), 

+९७७ १ ४२००१३४(प्रवक्ता), ४२००२१० (सूचना शाखा), ४२००१०६ (Web)

फ्याक्सः +९७७ १ ४२००१३७ (सभामुख), (उपसभामुख), +९७७ १ ४२२२९२३ (महासचिव), +९७७ १ ४२००१४१ (सचिव), +९७७ १ ४२०००५३ (प्रवक्ता)