बिधेयकहरुको वर्तमान अवस्था


बिधेयकको अवस्था बिधेयकको शीर्षक
दर्ता बिधेयक राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक शिक्षा ऐन, २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक लेखापरीक्षण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३ पद्नुहोस
पारित बिधेयक कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार विधेयक_२०७१ पद्नुहोस
कारवाहीको प्रक्रियामा रहेका विधेयक अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस
पारित बिधेयक कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक पद्नुहोस
दर्ता बिधेयक स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पद्नुहोस